Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN FAHRENHEIT

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van www.fahrenheitstore.nl.
Fahrenheitstore.nl is onderdeel van Fahrenheit, gevestigd op De Heurne 3, 7511 GV Enschede.
Tel nr: 053 431 45 01,
Email: info@fahrenheitstore.nl.
KvK: 53451589
BTW nummer: NL 850885516 B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fahrenheit zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Fahrenheit zijn vrijblijvend en Fahrenheit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fahrenheit. Fahrenheit is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fahrenheit dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3  Er kunnen geen rechten worden ontleent aan eventuele typfouten en/ of maat fouten. Als er een bestelling bij Fahrenheit binnen komt wordt het betreffende product gereserveerd. Wanneer blijkt dat de maat of kleur niet aanwezig blijkt te zijn wordt er direct contact gezocht met de klant en wordt, wanneer de klant dit wil, het bedrag geretourneerd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw.
Extra kosten zoals verzendkosten binnen en buiten Nederland, vindt u terug op de bestelling.

Artikel 4. Levering

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, incl. BTW. Eventuele verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd..
 
Mocht een bestelling langer dan 3 dagen duren dan wordt u geïnformeerd via email.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de overeenkomst met Fahrenheit verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Retourneren, reclames en aansprakelijkheid

6.1 Indien u een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Fahrenheit te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het retour zenden is voor rekening en risico van de klant. Hierover wordt vooraf door de klant melding van gemaakt en verder via email gecommuniceerd.

6.2  U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken moet u uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk (via email) en gemotiveerd aan Fahrenheit melden.

6.3 Mocht u niet volledig tevreden zijn over uw aankoop of de geleverde maat niet juist zijn, dan kunt u de goederen binnen 10 dagen na ontvangst aan ons terugsturen voor terugbetaling van het aankoopbedrag of om te ruilen. Hierover wordt vooraf door de klant melding van gemaakt en verder via email gecommuniceerd.

6.4 Voor retourzendingen: de goederen dienen onbeschadigd en ongedragen te zijn en voldoende gefrankeerd in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De kosten en risico van de retourzending zijn voor rekening en risico van de koper. Hierover wordt vooraf door de klant melding van gemaakt en verder via email gecommuniceerd.

Franco en rembourszendingen worden niet geaccepteerd.

6.5 Wij bieden u de mogelijkheid om een artikel te retourneren in een van onze fysieke vestigingen.
In geval van omruilen kan het voorkomen dat een artikel in de betreffende vestiging niet aanwezig is of het artikel inmiddels niet meer leverbaar is. U doet er verstandig aan om eerst telefonisch te overleggen of een artikel (nog) op voorraad is in een gewenste maat of uitvoering.

6.6 In geval van omruilen kan het voorkomen dat er dan een vertraging is van maximaal 2 werkdagen. In het geval dat een artikel in een andere maat niet meer leverbaar is, ontvangt u het aankoopbedrag retour. Eventuele korting of waardebonnen worden in dit retourbedrag verrekend.

6.7 Indien u bij de aankoop een waardebon heeft ontvangen en u kiest ervoor om uw aankoop te retourneren, dan zullen wij de door u ontvangen waardebon verrekenen met de retourbetaling.

6.8 Uw retour zal na aanmelding en na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van het retour zal,ongeacht de gekozen betaalmethode, door ons worden teruggestort op de door u aangegeven rekening binnen maximaal 30 dagen.

Artikel 7. Garantie

7.1  Heeft u onverhoopt een klacht stuurt u de schoenen samen met het betalingsbewijs aan ons retour. Er geldt een maximum garantietermijn van 6 maanden na aankoop. Hierover wordt vooraf door de klant melding van gemaakt en verder via email gecommuniceerd.
Gebreken die door een materiaal en/of een productiefout veroorzaakt zijn, zullen vakkundig worden hersteld. Indien dit niet mogelijk is zal er een vervangend nieuw paar verstrekt worden. Indien dit ook niet mogelijk is ontvangt u tegoedbon van het aankoopbedrag terug.

7.2 Slijtage van zolen en hakken, kapotte ritsen en klachten veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik van de schoenen zijn geen klachten en zullen door ons dus niet als zodanig behandeld worden.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft Fahrenheit het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deze ontbinding wordt u schriftelijk gedeeld.
Fahrenheit is niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het bedrag wat eventueel wal is overgemaakt zal worden teruggestort binnen max. 30 dagen.

8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fahrenheit kan worden toegerekend. Door het karakter van online verkeer, dataverbindingen en e-mailverkeer kan Fahrenheit nooit aangesproken worden op onvolkomenheden buiten de programmatuur van de website van Fahrenheit.

Artikel 9. Diversen

9.1  Indien u aan Fahrenheit schriftelijk opgave doet van een adres, is Fahrenheit gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Fahrenheit schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2  Wanneer door Fahrenheit gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fahrenheit deze voorwaarden soepel toepast.

9.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fahrenheit in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fahrenheit vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Fahrenheit is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Privacy    

11.1 Fahrenheit geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Fahrenheit gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven/mailings.

Artikel 12 Gebruik van de Fahrenheit website

12.1 Fahrenheit verleent u toegang tot de website voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het verboden om de geboden informatie te downloaden, cachen, aan te passen of (gedeeltelijk) te hergebruiken. Zonder schriftelijke toestemming is het verboden om onze naam te voeren of ons logo te reproduceren.